Dokumenty Jedynki

Dokumenty organizacyjne

 • Statut

 • Plan pracy Szkoły na rok szkolny 2020-2021

 • Program wychowawczo-profilaktyczny

 • Harmonogram uroczystości na rok szkolny 2020-2021

 • Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

 • Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2020/2021

 • Plan rozwoju szkoły na lata 2016-2021

 • Podstawa programowa

 • Procedura współpracy z rodzicami

 • Procedury ewidencji druków ścisłego zarachowania

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności
 • Aneks do procedury wydawania duplikatów... - zmiana konta bankowego

 • Rekrutacja 2021

  Informacja Komisji Rekrutacyjnej dotycząca zapisów na rok szkolny 2021/2022

  Informacja dotycząca zapisów na rok szkolny 2021/2022

  Terminy naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolny 2020/2021

  Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  Zarządzenie Nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...

  Ulice należące do obwodu SP 1

  Dokumenty związane z COVID-19 i nauczaniem zdalnym

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy naszej szkoły oraz emeryci i renciści. Zasady przyznawania świadczeń i zapomóg określone są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Regulamin ZFŚS

 • Wniosek dla pracowników o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego

 • Wniosek dla emerytów i rencistów o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego

 • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

 • Oświadczenie o dochodach


 • Zapomoga zdrowotna

 • Procedura przyznawania zapomóg zdrowotnych

 • Nauczyciele i nauczyciele emeryci ubiegający się o zapomogę zdrowotną wypełniają i składają następujące dokumenty:
 • Podanie o zapomogę zdrowotną

 • Zgoda na przetwarzanie danych (załącznik do podania o zapomogę zdrowotną)

 • Sposób odbioru świadczenia (załącznik do podania o zapomogę zdrowotną)