PROCEDURY UZYSKANIA KARY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej nr 1

im. M. J. Piłsudskiego
w Katowicach

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

 

 1.    Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest:

a)    uzyskanie zgody rodziców,

b)   nabycie niezbędnych umiejętności potwierdzonych sprawdzianem teoretycznym (przepisy ruchu drogowego, budowa roweru, znaki drogowe, pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowania, podstawy pierwszej pomocy  - podręcznik do techniki) i sprawnościowym (jazda na wprost, po łuku, slalomem i zatrzymanie),

c)    ukończenie lat 10.

2.    Każdy uczeń klasy czwartej przygotowywany jest do egzaminu na kartę rowerową, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera treści umożliwiające przygotowanie ucznia do uzyskania karty rowerowej (art. 41 ust. 1).

3.    Zajęcia dla uczniów ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego.

4.    Sprawdzanie niezbędnych umiejętności uczniów szkół podstawowych ubiegających się
o kartę rowerową odbywa się podczas zajęć technicznych (art. 49 ust. 5).

5.    Sprawdzenia niezbędnych umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową dokonuje (art. 65):

a)    nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego lub

b)   policjant, policjant w stanie spoczynku w obecności nauczyciela.(Załącznik 2)

6.    Poświadczeniem posiadania niezbędnych umiejętności  jest arkusz zaliczeń   (Załącznik 1), uzupełniony przez osobę dokonującą sprawdzenia tych umiejętności.

7.    Uczeń, któremu nie udało się uzyskać uprawnień do kierowania rowerem w trybie zwykłym (nie uzyskał min. 80% poprawnych odpowiedzi na teście lub nie zaliczył egzaminu praktycznego), może to zrobić w trybie poprawkowym. Termin sprawdzianu poprawkowego ustala nauczyciel.

8.    Egzamin na kartę rowerową odbywa się na przełomie maja i czerwca.

9.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami, maja zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej .