Dokumenty Jedynki

Dokumenty organizacyjne

Statut

Plan pracy Szkoły na rok szkolny 2022-2023

Harmonogram uroczystości na rok szkolny 2022-2023

Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram konsultacji dla rodziców i uczniów

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

Podstawa programowa

Procedura współpracy z rodzicami

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do/ze szkoły

Procedury ewidencji druków ścisłego zarachowania

Regulamin projektu mLegitymacje

Wniosek o wydanie mLegitmacji

Klauzula informacyjna w języku ukraińskim - Пункт про обробку персональних даних

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na szkolnym profilu na Facebook'u

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na szkolnej stronie internetowej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy naszej szkoły oraz emeryci i renciści. Zasady przyznawania świadczeń i zapomóg określone są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Nowy regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku.

Komunikat Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania wypoczynku urlopowego ZFŚS ( „wczasy pod gruszą”) należy złożyć do 12 maja 2023 roku (włącznie) w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
Emeryt/rencista wypisuje dodatkowe oświadczenie o wysokości emerytury/renty brutto w celu naliczania prawidłowego odpisu na ZFŚS oraz przedstawia do wglądu aktualną decyzję ZUS-u.

Przypominamy, że regulamin ZFŚS jest udostępniony do wglądu na stronie www.spnr1katowice.pl w zakładce dokumenty. Tam również znajdują się aktualne druki do wypełnienia.

Prosimy o skrupulatne zapoznanie się z nim, ponieważ od 1 kwietnia 2023 r. obowiązuje nowy regulamin.

Dokumenty ZFŚS

Regulamin ZFŚS

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego

Oświadczenie dla emerytów i rencistów o wysokości dochodów.Zapomoga zdrowotna


Nauczyciele i nauczyciele emeryci ubiegający się o zapomogę zdrowotną wypełniają i składają następujące dokumenty: