Dokumenty Jedynki

Dokumenty organizacyjne

Statut

Szkolny zestaw podręczników na rok 2023/2024

Plan pracy Szkoły na rok szkolny 2022-2023

Kalendarium na rok szkolny 2023-2024

Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram konsultacji dla rodziców i uczniów - godziny dostępności nauczycieli

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

Podstawa programowa

Procedura współpracy z rodzicami

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do/ze szkoły

Procedury ewidencji druków ścisłego zarachowania

Standardy ochrony małoletnich

Regulamin projektu mLegitymacje

Wniosek o wydanie mLegitmacji

Klauzula informacyjna w języku ukraińskim - Пункт про обробку персональних даних

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na szkolnym profilu na Facebook'u

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na szkolnej stronie internetowej

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Szanowni Państwo, rodzice kandydatów na uczniów klasy pierwszej. Przypominamy, że 11 marca 2024 rusza termin rekrutacji dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu udostępnimy link do rekrutacji elektronicznej.
Zgłoszenie będzie należało wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 21 marca 2024 r. do 08 kwietnia 2024r. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły lub pedagogiem szkolnym.

Zapisy - link dla rodziców

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Ulice należące do obwodu SP 1

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy naszej szkoły oraz emeryci i renciści. Zasady przyznawania świadczeń i zapomóg określone są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Nowy regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku.

Komunikat Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania wypoczynku urlopowego ZFŚS ( „wczasy pod gruszą”) należy złożyć do 10 maja 2024 roku (włącznie) w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
Emeryt/rencista wypisuje dodatkowe oświadczenie o wysokości emerytury/renty brutto w celu naliczania prawidłowego odpisu na ZFŚS oraz przedstawia do wglądu aktualną decyzję ZUS-u.
Przypominamy, że regulamin ZFŚS jest udostępniony do wglądu na stronie www.spnr1katowice.pl w zakładce dokumenty. Tam również znajdują się aktualne druki do wypełnienia.
Przypominamy, że od 1 kwietnia 2023 r. obowiązuje nowy regulamin ZFŚS.

Dokumenty ZFŚS

Regulamin ZFŚS

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego

Oświadczenie dla emerytów i rencistów o wysokości dochodów.

Oświadczenie pracownika nowoprzyjętego.Zapomoga zdrowotna


Nauczyciele i nauczyciele emeryci ubiegający się o zapomogę zdrowotną wypełniają i składają następujące dokumenty: